انواع پرسپکتیوها و نقشه ها

فصل دهم : پرسپکتیو

 

عبارت است از نشان دادن تصویر یک جسم بر روی یک صفحه به نام صفحه تصویر. پرسپکتیو تنها تصویری است که چشم انسان آن را به عنوان واقعیت قبول می کند در واقع پرسپکتیو فضای سه بعدی را روی سطح دو بعدی ایجاد کرده و عمق اجسام را نشان می دهد.

 

تصاویر موازی یا پارالاین (آگزنومتریک):

در این نوع تصاویر خطوط جسم به گریز نمی روند بلکه با هم موازیند. این نوع تصاویر ترسیمشان آسان بوده و برای نشان دادن جزئیات در سطوح افقی برای کارهای گرافیکی بسیار مناسبند.

تصاویر آگزنومتریک یا پارالاین را می توان به شرح زیر نام برد :
1) تصاویر ایزومتریک
2) تصاویر دی متریک
3) تصاویر تری متریک
4) تصاویر ابلیک

 

تصاویر ایزومتریک :

در این نوع تصاویر محورهای OX , OY هر کدام با خط افق زاویه 30 درجه می سازند و ابعاد و اندازه ها به نسبت (1 / 1) رسم می شود.

 

نکته 1 :

 

در تصاویر ایزومتریک ابعاد و اندازه ها در حدود 18 درصد بزرگتر از اندازه واقعی به نظر می رسند.

 

تصاویر دیمتریک :

 

در این نوع تصاویر یک محور به اندازه 7 درجه و یک محور به اندازه 42 درجه با خط افق زاویه می سازد. در این حالت ابعاد و اندازه ها بر روی محور OZ و محوری که زاویه 7 درجه می سازد به نسبت (1 / 1) و بر روی محوری که زاویه 42 درجه می سازد به نسبت (3 / 2) یا (4 / 3) طول واقعی ترسیم می شود.

 

 

تصاویر مجسم موازی مایل یا ابلیک

تصاویر ابلیک با توجه به تغییر طول یالهای جانبی آن به سه نوع تقسیم می شوند که عبارتند از :
1) تصاویر کاوالیر
2) تصاویر جنرال
3) تصاویر کابینت

 

تصاویر کاوالیر:

 

در این تصاویر فقط یک محور با زاویه 45 درجه رسم می شود در این پرسپکتیو تمامی طولها به نسبت (1 / 1) ترسیم می گردد.

 

تصاویر جنرال :

 

 

این تصاویر مانند پرسپکتیو کاوالیر رسم می گردد با این تفاوت که طولها بر روی محوری که با زوایه 45 درجه رسم شده است به نسبت (3 / 2) تا (4 / 3) ترسیم می شوند.

 

نکته 1:

تصاویر ابلیک را می توان به شکل دیگری نیز تقسیم بندی کرد.

 

نما ابلیک :

در این نوع تصاویر با استفاده از نمای جسم پرسپکتیو ترمیم می شود.

 

پلان ابلیک :

در این نوع تصاویر با استفاده از پلان جسم پرسپکتیو ترسیم می شود.
نکته 2 :
پلان ابلیک بیشتر با زوایای 30 و 60 درجه یا با زوایای 45 و 45 درجه ترسیم می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالات چهار گزینه ای بخش دوم

 

سؤالات چهار گزینه ای بخش دوم

 

1 – در کدام نوع از تصاویر ابلیک ، اندازه یال جانبی برابر طول حقیقی جسم است؟

1) کاوالیر
2) کابینت
3) جنرال
4) هر سه مورد

 

2 – در این نوع پرسپکتیو محورها بر هم عمودند و یک محور دیگر با خط افق زاویه 45 درجه می سازد؟

1) ایزومتریک
2) ابلیک
3) تری متریک
4) دی متریک

 

3 – کابینت جزء کدام یک از تصاویر زیر است؟

1) ارتوگرافیک
2) پرسپکتیو
3) موازی قائم
4) موازی مایل

 

4 – در ترسیم تصویر ایزومتریک اضلاع به چه نسبتی ترسیم می شود؟

1) 1و1و1
2) 1و1و (3 / 2)
3) 1و1و (2 / 1)
4) 1و (3 / 2) و (2 / 1)

 

5 – پرسپکتیو جزء کدام یک از تصاویر است ؟

1) اگزونومتریک
2) ارتوگرانیک
3) سه بعدی
4) موازی

 

6- امتداد خط شیب دار و سایه آن بر سطح افق .......

1) با هم موازی هستند.
2) در یک نقطه متقاطع هستند
3) بر هم عمود هستند
4) نسبت به هم متنافر هستند

 

7 – چنانچه امتداد ابعاد طول و عرض جسمی با پرده تصویر متقاطع و فقط بعد ارتفاع موازی P,P‌باشد در آن حالت پرسپکتیو .......

1) یک نقطه ای
2) سه نقطه ای
3) دو نقطه ای
4) امکان ترسیم پرسپکتیو نخواهد بود

 

8 – هر گاه جسم در جلوی پرده تصویر قرار گیرد، اندازه پرسپکتیو رسم شده چگونه است؟

1) بزرگتر از جسم
2) به اندازه جسم
3) کوچکتر از جسم
4) قرینه جسم

 

9 – در صورتی که در پرسپکتیو فاصله ناظر را از جسم تغییر ندهیم ، اگر صفحه تصویر را از ناظر دور کنیم. پرسپکتیو : ......

1) ثابت می ماند ولی نقاط گریز دورتر می شوند.
2) کوچک و نقاط گریز نزدیک تر می شوند.
3) بزرگ و نقاط گریزدورتر می شوند.
4) بزرگ و نقاط گریز نزدیک تر می شوند.

 

10 – شخصی با 2 متر قد در وسط اتاقی که 6 متر ارتفاع دارد ایستاده است. خط افق در چند متری کف اطاق قرار دارد؟

1)2
2)3
3)4
4)5

 

پاسخنامه

 

 

سوالات

الف

ب

ج

د

سوالات

الف

ب

ج

د

1

×

     

6

   

×

 

2

 

×

   

7

   

×

 

3

     

×

8

×

     

4

×

     

9

   

×

 

5

   

×

 

10

×

     

 

 

 

بخش سوم :نقشه کشی
فصل یازدهم : آشنایی با تاریخ و تحول نقشه کشی

 

تعریف نقشه کشی :

در رشته های فنی برای انتقال ایده ها از نوعی تصاویر ساده شده خاص به نام نقشه استفاده می کنند که نوعی زبان ترسیمی است. نقشه کشی ترکیبی از ترسیمات تک تصویری سه بعدی و ترسیمات چند تصویری دو بعدی است.

 

اهداف نقشه کشی :

1 – سرعت و سهولت انتقال ایده
2 - دقت در انتقال ایده
3- فراگیر بودن انتقال

 

انواع نقشه :

1 – نقشه های صنعتی
2 – نقشه های ساختمانی

نقشه های صنعتی مثل نقشه های تراش فلزات – ذوب فلزات – مدلسازی – درودگری – مکانیک – ماشین افزار – مکانیک عمومی – مکانیک اتومبیل - صنایع ماشین آلات – دریایی – برق – الکترونیک ....
نقشه های ساختمانی مثل نقشه های معماری – سازه - سیویل – شهرسازی – تأسیسات مکانیکی – تأسیسات برقی و الکترونیکی.

 

نقشه های معماری :

 

این نقشه ها عموماً برای طراحی ابنیه ، اعم از منازل مسکونی، آپارتمانها، ساختمانهای اداری، تجاری، بهداشتی ، درمانی ، مراکز آموزشی ، علمی و تحقیقاتی ، مراکز فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی ، پایانه های مسافری زمینی و هوایی و ... بکار می روند.

 

 

نقشه های سازه :

پس از تهیه و تصویب نقشه های معماری، محاسبات اسکلت ساختمان (سازه) توسط مهندسین سازه انجام می گیرد. نقشه های پی سازیف ستونها، دیوارهای باربر بتنی ، دیوارهای برشی ، تیر ریزی سقفها و ... جزء نقشه های سازه هستند.

 

 

نقشه های سیویل :

 

 

کاربرد این نقشه ها در راه سازی ، پل سازی ، سد سازی، ساخت تونل، اسکله و باند فرودگاههاست .

 

نقشه های شهرسازی :

این نقشه ها معمولاً نحوه شکل گیری شهر، شبکه رفت و آمد پیاده و سواره ، نحوه کاربری اراضی ، نحوه دفع آبهای سطحی ، نحوه توزیع یا شبکه آب، برق، فاضلاب ، گاز و تلفن مرحله بندی اجرای قسمتهای مختلف طرح شهرسازی را نشان می دهند.

 

 

 

 

 

نقشه های تأسیسات مکانیکی :

 

نقشه های تأسیسات مکانیکی :

نقشه های تأسیسات مکانیکی :

این نقشه ها برای نشان دادن موارد زیر کاربرد دارند:
الف – لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی و مشخصات لوله ها و نحوه اتصالات آن
ب – لوله کشی شوفاژ یا تهویه مطبوع
ج – شبکه فاضلاب و آب باران، مشخصات فنی لوله ها و نحوه اتصالات آن
د – مسیر و مشخصات کانالهای تهویه یا کولر
ه‍ - شبکه لوله کشی موتور خانه و نحوه اتصال شبکه به دیگهای آب گرم شوفاژ و بهداشتی

 

نقشه های تأسیسات برقی و الکتریکی :

این نقشه ها برای نشان دادن موارد زیر بکار می روند:

الف – مسیر و مشخصات سیم کشی برق، تلفن ، در بازکنهای برقی ، آنتن ها‌، سیستم اعلام خطر آتش سوزی، اعلام خطر گاز، اعلام خطر در موارد سرقت (دزدگیرها)، محل نصب لامپها و وسایل الکتریکی
ب – سیم کشی موتور خانه ، تعیین مشخصات تابلوهای برق و محل نصب آن.

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم : بخش های مختلف نقشه معماری

 

 

1 – پلان :

اگر یک ساختمان را با صفحه افقی فرضی برش داده و از بالا به قسمت زیرین که بریده شده است نگاه کنیم آنچه دیده می شود پلان نام دارد. این برش فرضی باید از ارتفاعی که بیشترین مشخصات ساختمان را مشخص می کند زده شود.

نکته 1 :
در نقشه های اجرایی پلانها را معمولاً با مقیاس (50 / 1) تهیه می کنند.

 

2 – نما :

 

نمای ساختمان نشان دهنده ی شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان است. برای ترسیم نمای یک ساختمان باید چنین فرض نمود که در مقابل نمای آن ساختمان ایستاده ایم و شعاع دیدها برسطح نما عمود است.

برای نشان دادن عمق در نما، علاوه بر استفاده از وزن خطوط (خط ضخیمتر به چشم نزدیکتر و خط نازکتر در فاصله دورتر قرار دارد). می توان از ایجاد و تغییر در رنگ نیز استفاده نمود. علاوه بر وزن خطوط، افزون سایه ها در نما به تجسم عمقها و برجستگی ها کمک زیادی می کند. همچنین ترسیم عناصر محیط اطراف در نمای روبرو میزان حساسیت طراح را نسبت به محیط اطراف منعکس می کند و برای آنهایی که به زبان گرافیکی و درک پلانهای ارتوگرافیک (سدنما) آشنا نیستند تصاویر جالبتر و خواناتری بوجود می آورد.

نکته 1 :
ترسیم نمای یک ساختمان معمولاً با مقیاس (100 / 1) یا (60 / 1) انجام می شود.

نکته 2 :
در نمای اجرای باید شماره تیپ بندی درها و پنجره ها – همچنین اندازه ارتفاع آنها و ارتفاع سقف و سایر ارتفاع های لازم مشخص گردد و در صورت لزوم توضیحاتی برای جنس و نما و نحوه اجرای آن آورده شود در صورتی که در نمای معماری ( فاز 1) فقط بر جنبه های هنری و زیبایی آن تأکید می شود.

 

 

 

 

 

 

برش قائم :

 

برش قائم ساختمان در حقیقت یک برش فرضی عمودی است. در اینجا نیز سعی می شود محل برش و جهت دید برش طوری انتخاب شود که مشخصات بیشتری از ساختمان دیده و ترسیم گردد. معمولاً محل یکی از برشها را چنان انتخاب می کنند که پله ها حتماً در آن مشخص شود و اگر لازم باشد چندین برش از قسمتهای مختلف پلان زده می شود تا فضاهای داخلی ساختمان و روابط آنها و تناسبات ارتفاع ها در ساختمان بهتر نمایش داده شود.

نکته 1:
در اندازه گیری برش فقط اندازه های ارتفاعی ساختمان را اندازه گذاری می کنند که مهمترین اندازه ها در برش، اندازه ارتفاع طبفات – قطر سقف – اندازه ارتفاع درها و پنجره ها – دست انداز پشت بام – عمق فنداسیون و ارتفاع پله می باشد.
نکته 2 :
محل برش و جهت دید آن در پلان باید با خط و نقطه ضخیم مشخص گردد.
نکته 3 :
محل برش در پلان باید به گونه ای انتخاب شود که :
الف) جزئیات اجرایی بهتر نشان داده شود.
ب) بررسی قسمتهای توپرو تو خالی ساختمان امکان پذیر باشد.

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 2187 بازدید

مرسی

الهه

میشه در مورد مقطع یکم اطلاعات بیشتری بدید؟ توضیحاتتون خیلی مختصر و غیر کاربردی بود.

mohandes

salam.man farda emtehane hendese daram matalebet kheyli bem komak kard..vaqaan azat mamnonam....

آرشیتکت زمانی

سلام دوست عزیز ممنون بابت مطالب مفیدتون. فقط اگه منابع هر مطلب رو زیرش ذکر کنید عالی میشه. باتشکر به وبلاگ منم سر بزنید خوشحال میشم نظر هم بذارید.