گسترش مخروط ووازگان هندسی

واژگان هندسه

تازه کردن چاپ آنچه به اینجا پیوند دارد...چند ضلعیبردارویژگیهای هندسی مثلثمستطیلضرب خارجیقضیه منولائوسکنجدایرهاثبات قضیه دزارگ در فضااثبات قضیه دزارگ در صفحهقضیه پاپوسقضیه‌ی بریانشونقضیه دزارگقضایای هندسیهندسه اقلیدسیمحاسبه مساحت دایرهمثلثهندسه مسطحهقضیه فیثاغورثقضیه تالسهندسهزاویهقضیه پاسکالهندسه تصویریمکان هندسیضرب داخلیدایره های محاطی داخلی و خارجی یک مثلثمقالات جدید ریاضیواژه‌نامه ریاضیاتواژه‌نامه علوم علوم ریاضی > ریاضی > هندسه (cached)

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
    انتقال جابجا شدن شکل بر روی خط راست
translation
  ابعاد اندازه های یک جسم یا شکل در جهت های مختلف
dimension
  بازتاب بازتاب شما در آینه عین خود شماست، اما نه کاملا یعنی اگر یک خط تقارن روی یک شکل متقارن قرا دهید شکل سمت راست آن درست شبیه سمت راست آن دیده میشود
reflection
img/daneshnameh_up/e/e6/ellipseeee.gif
بیضی بیضی شکلی هندسی دارای دو کانون است. در فا، سیاره ها روی یک مسیر بیضی شکل دور خورشید میگردند.
ellipse
img/daneshnameh_up/1/1c/Compass.gif
پرگار وسیله ای برای رسم کمانها و دوایر است. پرگار دو پایه دارد که به انتهای یکی از آنها یک سوزن نوک تیز و به انتهای دیگری یک مداد یا خودکار متصل است.
compass
  پرسپکتیو دو شکل متشابه را میتوان با استفاده از تبدیل های همنهشتی به مکان های نسبی خاصی انتقال داد که در آنها پاره خطهای متناظر موازی باشند.در این وضعیت گفته میشود که شکل های مورد بحث در پرسپکتیوند
perspective
  تقارن شکلهایی دارای تقارن هستند که بتوانیم دو یا چند قسمت آن را روی هم منطبق کنیم.
symmetry
  حجم حجم یک جسم مقدار فضایی است که اشغال میکند و شما برای بدست آوردن هر حجم منتظم میتوانید از فرمول خاص آن استفاده کنید
volume
  دایره شکل متقارنی سات که فاصله همه نقطه های روی محیط آن، از مرکز به یک اندازه است
circle
  دوران نوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند.
rotation
  ذوزنقه چهار ضلعی است که در آن دو ضلع با هم موازی و دو ضلع ناموازی اند
trapezoid
  زاویه مقدار چرخش یا گردش یک چیز است که معمولا با درجه اندازه گیری میشود.
angle
  سهمی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از نقطه و خطی مفروض به یک فاصله اند
parabola
img/daneshnameh_up/2/2c/imagessphere.jpg
کره یکی از حجم های هندسی با سطح منحنی است. این حجم کاملا متقارن است، چون هر نقطه که روی سطح آن در نظر بگیریم، فاصله اش تا مرکز یک مقدار مشخص است.
sphere
  کمان یک منحنی است که اگر آن را کامل کنید، دایره بدست می آید
arc
  مثلث یک شکل سه ضلعی است که مجکوع زوایای داخلی آن 180 درجه است
triangle
  محور خطی فرضی است که از وسط اجسام میگذرد.خط های افقی و عمودی روی نمودار هم ، محور نامیده می شوند. از محور ها برای تعیین مختصات نقطه روی نمودار استفاده می شود.
axis
  محیط لبه ها یا مرز یک سطح است. پیرامون هر شکل بسته ، محیط آن نامیده میشود.
perimeter
  محدب سطح منحنی محدب انحنایی مانند سطح بیرونی توپ دارد.
convex
img/daneshnameh_up/4/42/cone.gif
مخروط حجمی که راس آن یک نقطه و قاعده آن یک دایره است
cone
  مربع یک چهار ضلعی است با چهار ضلع و چهار زاویه مساوی
square
  مساحت رویه جسم فضایی را میتوان در اصل به عنوان مجموع مساحات هر یک از رویه ها ی محصور کننده معین کرد
surface area
  مستطیل یک چهار ضلعی است که ضلع های آن دو به دو با هم مساوی هستند و همه زاویه های آن قائمه اند
rectangle
  مقعر سطح منحنی مانند سطح داخلی یک کاسه است
concave
  مکان هندسی مجموعه ای از نقاط تعریف شده توسط قاعده ای است که تشخیص این مطلب را ممکن میکند که هر نقطه مفروضی به آن مجموعه متعلق است یا خیر
locus
  مکعب حجمی است که از شش وجه مربع شکل درست شده است.
cube
img/daneshnameh_up/6/6a/protractor_med.gif
نقاله وسیله ای برای اندازه گیری و رسم زاویه.نقاله ها معمولا بر اساس درجه مدرج شده اند
protractor
  وتر پاره خطی است که دو سر یک کمان را به هم وصل میکند
chord
  وتر(مثلث قائم الزاویه) بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه است.
hypotenuse
  وجه هر سطح صاف یک حجم هندسی، یک وجه است و با یالهای شکل احاطه شده است
face
  هم محور دو شکل یا جسم را که محور مشترک داشته باشند ، هم محور هستند
coaxial
img/daneshnameh_up/e/e6/pyramid-light.jpg
هرم یکی از حجم های هندسی است که وجه های آن مثلث هستند. وجه ها در نقطه ای مشترک به نام راس به هم می رسند.قاعده هرم میتواند مثلث یا مربع و یا چند ضلعی دیگری باشد
pyramid
  هذلولی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که تفاضل فواصل آنها از دو نقطه ثابت مقدار ثابت 2a است.
hyperbola
  هندسه مسطحه قسمتی از هندسه که با شکلهای دو بعدی سر و کار دارد
plane geometry
  هندسه فضایی شاخه ای از هندسه اقلیدسی است.موضوع آن عبارت است از صورت،مکان نسبی،اندازه،و سایر ویژگیهای متری اشکال هندسی که بر یک صفحه قرار ندارند.
solid geometry
img/daneshnameh_up/c/c9/3d_10_crop.jpg
هندسه ترسیمی نگاشت های فضای سه بعدی را بروی یک صفحه ترسیم مسطح بررسی کرده و به کار میبرد.
descriptive geometry
  یال پارهخطهای حاصل از برخورد دو وجه را گویند
edge/ 0 نظر / 220 بازدید