مونتاژ
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، طراحی ، نقشه کشی صنعتی ، ایزومتریک


 
قالب بطری آب
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، پرسپکتیو ، قالب سازی ، قطعات ترکیبی


 
 
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، انفجاری ، قطعات ترکیبی


 
قطعه
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، آموزش نقشه کشی ، قطعات ترکیبی


 
تصویر مجسم
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، پرسپکتیو ، رسم فنی ، آموزش نقشه کشی


 
تصویر مجسم و نماها
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، نقشه کشی صنعتی ، رسم فنی ، آموزش نقشه کشی


 
قطعه ترکیبی
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، قطعات ترکیبی ، نقشه کشی صنعتی ، آموزش نقشه کشی


 
سنگ دستی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نقشه کشی ، پرسپکتیو ، انفجاری ، قطعات ترکیبی


 
← صفحه بعد